WET BESCHERMING BEDRIJFSGEHEIMEN IN WERKING GETREDEN

Zijn knowhow en andere vertrouwelijke bedrijfsinformatie een belangrijk onderdeel van uw business? Dan weet u vast hoe moeilijk maar ook hoe noodzakelijk het is om die informatie te beschermen. In dat kader is er goed nieuws te melden: de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen is vorige week door de Eerste Kamer aangenomen en is deze week in werking getreden.

Lees in dit artikel wat dat inhoudt en wat u moet doen om van de bescherming onder deze nieuwe wet gebruik te kunnen maken.

De Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen – waarom?

Tot de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen was er nog geen specifieke wetgeving om bedrijfsgeheimen te beschermen. We moesten het doen met een beroep op onrechtmatige daad en met geheimhoudingsovereenkomsten (non-disclosure agreements, NDA’s) of geheimhoudingsclausules in andere contracten zoals arbeidsovereenkomsten of samenwerkingsovereenkomsten, al dan niet met een daaraan gekoppelde boete. Is dat dan niet voldoende? Nee, helaas niet.

Met contractuele maatregelen zoals een geheimhoudingsovereenkomst is het alleen mogelijk om de betreffende contractspartij aan te spreken op het moment dat die zijn of haar verplichtingen onder die overeenkomst schendt. Met andere partijen die door die schending uw bedrijfsgeheimen hebben kunnen krijgen hebt u geen contractuele band. Wat hen betreft hebt u dus niets aan die overeenkomst. Dergelijke derde partijen kunnen wel worden aangesproken op grond van onrechtmatige daad, maar dat blijkt in de praktijk vaak erg moeilijk. Niet in de laatste plaats omdat het voeren van een procedure tegen een dergelijke partij vaak inhoudt dat er vertrouwelijke informatie als bewijs moet worden ingebracht. Dit terwijl het nu juist de bedoeling was om die vertrouwelijke informatie te beschermen.

Met de nieuwe Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen wordt het iets makkelijker om op te treden tegen partijen die met uw bedrijfsgeheimen aan de haal gaan.

Wat verandert er door de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen?

Op grond van de nieuwe wet wordt het mogelijk om een verbod te vorderen op het gebruik of de openbaarmaking van bedrijfsgeheimen. Daarnaast kan de terugroeping of vernietiging van reeds vervaardigde producten worden gevorderd. Verder kan er onder bepaalde omstandigheden schadevergoeding gevorderd worden.

Ook wordt het makkelijker om tegen inbreukmakende partijen te procederen, zonder daarbij juist zelf de vertrouwelijke informatie te openbaren. Het wordt mogelijk om bepaalde informatie door de rechter als vertrouwelijk te laten behandelen.

Hoe gebruik te maken van bescherming onder de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen?

U kunt niet zonder meer een beroep doen op bescherming onder de nieuwe wet. Daarvoor moet de betreffende informatie namelijk eerst aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De informatie moet daadwerkelijk geheim zijn. Dat wil zeggen niet algemeen bekend bij of algemeen toegankelijk zijn voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie; en
  • De informatie moet handelswaarde hebben; en
  • U moet redelijke maatregelen hebben getroffen om de informatie ook daadwerkelijk geheim te houden.

Samenvattend: het moet gaan om daadwerkelijk geheime informatie die economische waarde heeft en die daadwerkelijk op enige manier beschermd is. Dat laatste kan bijvoorbeeld gebeuren door het opnemen van geheimhoudingsclausules in relevante contracten. Het kan ook door meer ‘fysieke’ bescherming zoals het encrypten van de informatie.

Ten slotte

Wilt u meer advies over de bescherming van uw bedrijfsgeheimen of hebt u behoefte aan hulp bij het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst of geheimhoudingsbeding in een ander contract? De specialisten van het Ondernemingsrechtteam en van het Privacyteam van Valegis Advocaten zijn u graag van dienst.