Rechten betrokkenen

Indien er binnen uw organisatie persoonsgegevens (dan zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een persoon) worden verwerkt, dan moet dat gebeuren op een manier die ten aanzien van de betrokkenen (diegenen op wie de gegevens betrekking hebben) rechtmatig, behoorlijk en transparant is.

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of – in het Engels – de General Data Protection Regulation (GDPR) hebben de betrokkenen verschillende rechten ten aanzien van de verwerking van hun persoonsgegevens. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten de betrokkenen daarvan op de hoogte stellen en hen wijzen op de rechten die zij hebben.

Zo heeft een betrokkene het recht op inzage in de gegevens die van hem of haar verwerkt worden en moet van die gegevens een kopie kunnen ontvangen indien hij of zij dat wenst. Indien de gegevens die verwerkt worden onjuist zijn, dan heeft de betrokkene het recht op (onverwijlde, dus zonder onredelijke vertraging) rectificatie daarvan. In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld als de gegevens mogelijk onjuist zijn of op onrechtmatige wijze worden verwerkt) heeft de betrokkene het recht op (al dan niet tijdelijke) beperking van de verwerking. De persoonsgegevens moeten bovendien op verzoek van de betrokkene kunnen worden overgedragen aan een andere partij. Een betrokkene kan u onder omstandigheden zelfs verzoeken om de gegevens volledig te verwijderen, ter uitoefening van zijn of haar recht op vergetelheid: “the right to be forgotten”.

Meer informatie

Verwerkt u persoonsgegevens en wilt u meer weten over de rechten die betrokkenen in dat verband hebben? Het Privacyrechtteam van Valegis Advocaten vertelt u hier graag meer over.