AVG EN M&A: DE INVLOED VAN PRIVACYREGELGEVING OP DE OVERNAMEPRAKTIJK

Dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) invloed heeft op allerlei terreinen van uw dagelijkse bedrijfsvoering was u niet ontgaan, maar u bent zich wellicht nog niet zo bewust van de gevolgen van de AVG op de overnamepraktijk. Die zijn er zeker.

AVG

Zoals u weet stelt de AVG regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is informatie aan de hand waarvan een persoon geïdentificeerd kan worden. Dat is dus een heel ruim begrip. Zo mogelijk nog ruimer is het begrip verwerken, daaronder valt namelijk iedere handeling met persoonsgegevens. In een overname worden dus persoonsgegevens verwerkt, waardoor de AVG van toepassing is. De AVG speelt met name een rol op twee verschillende vlakken van het overnameproces.

Due Diligence

Meestal wordt door de koper in een zogenaamd Due Diligence onderzoek (DD) in kaart gebracht welke risico’s er eventueel kleven aan de voorgenomen overname. Om dat te kunnen onderzoeken, verschaft de verkoper veel informatie. Daar zit een mogelijk probleem. Vaak bevat die informatie namelijk grote hoeveelheden persoonsgegevens. Die persoonsgegevens mogen enkel worden verwerkt (waaronder ook dit ‘ter beschikking stellen’ valt) wanneer voldaan is aan de beginselen van de AVG.

Dat betekent onder meer dat slechts de noodzakelijke gegevens gedeeld mogen worden, mits de verkoper daarbij een gerechtvaardigd belang heeft dat zwaarder weegt dan het privacybelang van de betrokkene (bijvoorbeeld de werknemer). In de praktijk is het vaak niet nodig om alle gegevens te verstrekken. Er kan ook worden volstaan met alternatieven. Overeenkomsten kunnen worden geanonimiseerd, er kan in plaats van een échte (arbeids)overeenkomst een model worden verstrekt, met daarnaast overzichten van aantallen werknemers, gemiddelde salarissen, enzovoorts.

Natuurlijk is het van belang dat de informatie geheim blijft en op enig moment wordt teruggegeven of vernietigd als de overname niet door gaat. Over dit soort onderwerpen moet worden nagedacht en eventueel afspraken worden gemaakt vóórdat de informatie wordt gedeeld met de potentiële koper.

AVG-compliance

Het is niet alleen van belang dat de informatiedeling in het DD aan de AVG voldoet. De vraag of de over te nemen onderneming in haar bedrijfsvoering ‘AVG-compliant’ is, is mogelijk nog belangrijker, gelet op het risico op forse boetes en reputatieschade. Vragen die in het DD zeker gesteld moeten worden zijn bijvoorbeeld: Is er een verwerkingsregister? Zijn alle verwerkersovereenkomsten op orde? Is een functionaris gegevensbescherming verplicht en zo ja, is die er? Hoe is het niveau van de informatiebeveiliging?

De uitkomsten van het DD zijn uiteraard van belang in de onderhandelingen. Het ligt voor de hand dat het al dan niet voldoen aan de AVG gevolgen heeft voor de koopprijs, of dat er garanties en/of vrijwaringen worden opgenomen in het overnamecontract met betrekking tot AVG-compliance en IT-beveiliging.

Meer informatie?

Bij een overname komt heel wat kijken, ook op AVG-gebied. Laat u informeren door de specialisten van het Ondernemingsrecht en Privacyteam van Valegis Advocaten. Zij helpen u graag.